Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà lắp ghép bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn”

Ngày 24/11/2022, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước: “Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà lắp ghép bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn”. Nhiệm vụ do Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Span (Công ty) […]